Efektívne riešenia pre váš biznis

Interim management

Čo je to interim management?

Je to dočasné riadenie firmy alebo niektorej jej časti. Využíva sa pri riadení zmien v spoločnosti, odvracaní kríz, či naopak pri expanzii alebo rozbiehaní nových projektov. Spravidla je obmedzené na dobu do jedného roka (v prípade dlhodobejších projektov i dlhšie), presne podľa potrieb spoločnosti, ktorá si manažéra prenajíma. V závislosti od typu projektu, kvôli ktorému tam bol manažér „dosadený“, jeho misia končí po ozdravení spoločnosti, vyčistení od negatívnych faktorov, či po úspešnej expanzii alebo rozbehnutí nového projektu. Dobrý interim manažér zanecháva po sebe spoločnosť alebo jej časť, za ktorú bol zodpovedný, v podstatne lepšom stave, ako ju prevzal.

Aké sú výhody?

Nakoľko sa jedná o človeka s bohatými skúsenosťami, interim manažér sa veľmi rýchlo adaptuje na podmienky spoločnosti, do ktorej nastúpil – spravidla do dvoch-troch týždňov. Tento človek nie je zaťažený firemnou kultúrou a možnými zlozvykmi, ktoré bránia zmenám, nie je zaťažený ani žiadnymi „pseudopriateľstvami“ na pracovisku, ktoré znemožňujú zefektívnenie procesov. Nakoľko je jeho pôsobenie v spoločnosti časovo obmedzené, nemôže si dovoliť len „prežívať“, ako to často robia manažéri, ktorí sú na svojich postoch už dlhé roky, ale musí konať rýchlo a efektívne. Keďže má skúsenosti z viacerých spoločností, prináša aj nové know-how. Nespornou výhodou pre spoločnosť okrem samotného zvýšenia zisku a zefektívnenia procesov je úspora finančných prostriedkov – nakoľko nie je interným zamestnancom, spoločnosť nemá zvýšené náklady v podobe odvodov, prípadného odstupného a iných výdavkov spojených s jeho funkciou.

Aké sú nevýhody?

Žiadne. Všetky nevýhody preberá na seba interim manažér. V krízových situáciách je potrebné robiť i nepopulárne rozhodnutia ako personálne zmeny, zmeny zaužívaného systému, ktoré kmeňoví zamestnanci – manažéri niekedy nie sú schopní zrealizovať. Tým si niekedy vyslúži povesť „inkvizítora“, avšak z hľadiska dlhodobého budúceho fungovania spoločnosti sú tieto jeho rozhodnutia veľmi dôležité.